บทเรียน Windows 7 บทที่ 7 เรื่อง CHANGING WINDOWS 7 SETTINGS
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานไมโครซอฟท์ในประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โฆษณา

EMAIL INTERNET

Posted: 12/07/2011 in หน้าแรก

บทเรียน Windows 7 บทที่ 6 เรื่อง EMAIL INTERNET
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานไมโครซอฟท์ในประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

SHARING FILES

Posted: 12/07/2011 in หน้าแรก

บทเรียน Windows 7 บทที่ 5 เรื่อง SHARING FILES
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานไมโครซอฟท์ในประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

FINDING FILES

Posted: 12/07/2011 in หน้าแรก

บทเรียน Windows 7 บทที่ 4 เรื่อง FINDING FILES
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานไมโครซอฟท์ในประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทเรียน Windows 7 บทที่ 3 เรื่อง PERSONALIZING YOUR PC
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานไมโครซอฟท์ในประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทเรียน Windows 7 บทที่ 2 เรื่อง GETTING AROUND THE DESKTOP
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานไมโครซอฟท์ในประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

GETTING START

Posted: 12/07/2011 in หน้าแรก
บทเรียน Windows 7 บทที่ 1 เรื่อง GETTING START
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานไมโครซอฟท์ในประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ